Mitä voin vaatia pilalle menneestä esteettisestä toimenpiteestä?

Esteettisten toimenpiteiden, kuten pistoshoitojen, esteettisen hammashoidon ja kauneuskirurgisten leikkausten, suosio lisääntyy jatkuvasti, ja siksi kuluttajan on tärkeää ymmärtää, mitä oikeuksia kuluttajilla on kauneuspalveluihin liittyen. Kuluttajansuojalaki turvaa kuluttajien oikeudet myös esteettisten toimenpiteiden yhteydessä. Juridisesti kyseeseen tulee kuluttajansuojalain palvelun virhesäännökset, kun toimenpiteen suorittaja on yritys ja asiakas yksityishenkilö.

Milloin on kyse virheestä?

Kuluttajansuojalain mukaan palvelun on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelu on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Jos palvelu poikkeaa edellä sanotusta, siinä on virhe. Riitatilanteessa todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on hoidon tai toimenpiteen suorittajalla. Asiakkaan kanssa suullisesti sovittujen asioiden todistaminen jälkikäteen on usein hankalaa. Kirjallinen sopiminen on molempien osapuolten näkökulmasta hyvin tärkeää.

Kuluttajansuojalain mukaan palvelussa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimenpiteen suorittaja on antanut palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan päätöksentekoon. Palvelussa on virhe myös sillä perusteella, jos toimenpiteen suorittaja on laiminlyönyt antaa asiakkaalle tiedon sellaisesta palveluun liittyvästä seikasta, josta asiakkaan olisi pitänyt olla selvillä ja josta asiakas perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

Esteettisten toimenpiteiden osalta virhe voi ilmetä esimerkiksi:

 • Lopputuloksen epäonnistuminen: Toimenpide ei tuota sovittua tai odotettua ulkonäöllistä lopputulosta.
 • Väärä informaatio tai oleellisten tietojen antamatta jättäminen: Asiakkaalle ei ole annettu riittävästi tietoa toimenpiteen riskeistä, menetelmistä tai lopputuloksesta. Riidat koskevat usein sitä, onko asiakkaalle kerrottu hoitoon sisältyvistä riskeistä tai esimerkiksi hoidon mahdollisesta tehottomuudesta.
 • Vialliset tai epäsopivat materiaalit: Toimenpiteessä käytetyt välineet tai materiaalit ovat vääriä tai heikkolaatuisia.
 • Turvallisuuspuutteet: Turvallisuus on laiminlyöty toimenpiteessä, mistä on aiheutunut asiakkaalle terveyshaittaa.
 • Puuttuvat luvat: Toimenpiteen suorittajalla ei ole vaadittavaa pätevyyttä tai lupia. Kyseeseen voi tulla myös rikosoikeudellinen vastuu, mikäli toimenpiteen suorittaja esiintyy terveydenhuollon ammattihenkilön nimikkeellä ilman oikeutta.

 

Mitä asiakas voi vaatia virhetilanteessa?

Jos esteettisessä toimenpiteessä tai hoidossa ilmenee virhe, on kuluttajalla oikeus vaatia kuluttajansuojalain perusteella tilanteesta riippuen jotain seuraavista:

 1. Virheen korjaaminen tai uusi suoritus: Ensisijaisesti asiakkaalla on oikeus vaatia, että virhe korjataan ilman lisäkustannuksia. Tämä voi tarkoittaa uutta toimenpidettä, jolla pyritään saavuttamaan alun perin sovittu lopputulos.
 2. Hinnanalennus: Jos virheen korjaaminen ei ole mahdollista tai se ei onnistu kohtuullisessa ajassa, asiakas voi vaatia hinnanalennusta. Alennuksen määrä riippuu virheen vakavuudesta ja sen aiheuttamasta haitasta.
 3. Hinnanpalautus: Vakavissa tapauksissa, joissa virhe on aiheuttanut asiakkaalle merkittävää haittaa, eikä virheen korjaus ole mahdollista, asiakas voi vaatia palvelun hinnanpalautusta kokonaan tai osittain.
 4. Vahingonkorvaus: Asiakas voi vaatia vahingonkorvausta, jos virhe on aiheuttanut taloudellista vahinkoa, kuten lisäkustannuksia korjaavista toimenpiteistä, tulonmenetystä tai muita kuluja. Vahingonkorvaus voi kattaa myös henkisen kärsimyksen, jos virhe on aiheuttanut merkittävää henkistä haittaa.

 

Miten toimia virhetilanteessa?

 1. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan: Reklamoi virheestä mahdollisimman pian. Lain mukaan reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa. Dokumentoi kaikki viestintä ja mahdolliset toimenpiteet.
 2. Neuvottele ratkaisusta: Yritä ensin neuvotella toimenpiteen suorittajan kanssa asian ratkaisemisesta, sillä sovintoratkaisun löytäminen on yleensä kaikkien osapuolten kannalta kannattavinta.
 3. Hae ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnalta: Jos reklamaatio ei tuota tulosta, kuluttajana voit hakea ratkaisupyyntöä kuluttajariitalautakunnasta.
 4. Käänny juristin puoleen: Jos asia ei ratkea osapuolten keskinäisin neuvotteluin ja kaipaat asiaan sitovampaa ratkaisua, käänny juristin puoleen. Law Clinic on erikoistunut kuluttajariitoihin ja etenkin esteettisten toimenpiteiden aiheuttamiin virhetilanteisiin. Kotivakuutuksiin sisältyvää oikeusturvavakuutusta voi käyttää juristin kustannusten kattamiseen riita-asioissa.

 

Entä jos toimenpide on tehty ulkomailla?

Jos esteettinen hoito tai toimenpide on suoritettu ulkomailla ja toimenpiteessä ilmenee virhe, on tilanne monimutkaisempi. Suomen kuluttajansuojalaki ei päde ulkomailla tehdyissä toimenpiteissä. Jos toimenpide on suoritettu toisessa EU-maassa, asiaa voi pyrkiä selvittämään Euroopan kuluttajakeskuksen kautta, joka auttaa kuluttajia rajat ylittävissä tilanteissa. EU:n ulkopuolisten maiden kuluttajansuojaa koskeva lainsäädäntö taas voi puolestaan poiketa huomattavastikin kotimaisesta lainsäädännöstä, eivätkä kuluttajaviranomaiset pysty auttamaan näissä tapauksissa.

Rajat ylittävissä riitatilanteissa suosittelemme ottamaan yhteyttä Law Cliniciin, niin selvitämme, miten voimme auttaa.

Ota yhteyttä

Voit olla meihin yhteydessä yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse info@lawclinic.fi tai kirjoittamalla viestisi chattiin. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.

Law Clinic somessa

Law Clinic Oy | 3263868-2 | Helsinki | Puh. 050 468 6576

info@lawclinic.fi | Tietosuojaseloste